Support

Terms of Service

Updated 30.06.2022
General terms
These Terms of Service constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and 10 Sports Marketing Hub Inc. (“we,” “us” or “our”), concerning your access to and use of the 10.team website as well as any other media form, media channel, mobile website or mobile application related, linked, or otherwise connected thereto (collectively, the “Site”).

You agree that by accessing the Site, you have read, understood, and agree to be bound by all of these Terms of Service. If you do not agree with all of these Terms of Service, then you are expressly prohibited from using the Site and you must discontinue use immediately.

10 Sports Marketing Hub Oy
Helsingin Olympiastadion
Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki, Finland
info@10.fi

Still have questions?

Can’t find the answer you’re looking for? Please chat to our friendly team.
Ehdot

Yleiset ehdot

Updated 30.06.2022
General terms
Kohteen hyväksyessä nämä ehdot, 10:n ja Kohteen väliset aiemmat yleiset ehdot ja sopimukset korvataan syntyvällä uudella Sopimuksella, joka on voimassa toistaiseksi. Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen päättymään koska vain kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle Osapuolelle. Kirjalliseksi ilmoitukseksi hyväksytään sähköposti tai pyyntö verkkopalvelussa.

Sopimuksen päättymisen jälkeen 10:llä säilyy sopimuksen aikana syntyneet oikeudet tuotettuun sisältöön ja kumpikin Osapuoli vastaa velvollisuuksistaan Kumppaneita kohtaan 12 kuukauden ajan. 10:llä on oikeus siirtää Sopimus toimintaa varten mahdollisesti perustettavaan uuteen yhtiöön ja päivittää tai korvata nämä yleiset ehdot uusilla julkaisemalla ne sivustollaan ja ilmoittamalla siitä Kohteelle.
Voimassaolo ja sopimuksen siirtäminen
Kohteen hyväksyessä nämä ehdot, 10:n ja Kohteen väliset aiemmat yleiset ehdot ja sopimukset korvataan syntyvällä uudella Sopimuksella, joka on voimassa toistaiseksi. Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen päättymään koska vain kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle Osapuolelle. Kirjalliseksi ilmoitukseksi hyväksytään sähköposti tai pyyntö verkkopalvelussa.

Sopimuksen päättymisen jälkeen 10:llä säilyy sopimuksen aikana syntyneet oikeudet tuotettuun sisältöön ja kumpikin Osapuoli vastaa velvollisuuksistaan Kumppaneita kohtaan 12 kuukauden ajan. 10:llä on oikeus siirtää Sopimus toimintaa varten mahdollisesti perustettavaan uuteen yhtiöön ja päivittää tai korvata nämä yleiset ehdot uusilla julkaisemalla ne sivustollaan ja ilmoittamalla siitä Kohteelle.
Kumppanuudet ja sisällöt
Kumppanuudet sisältävät Kumppaneille myönnettävän oikeuden hyödyntää Kohdetta ja Kohteen julkaisemaa sisältöä omassa markkinoinnissaan. Sopimus kumppanuudesta syntyy 10:n ja Kumppanin välille. Ellei toisin ole sovittu, Kumppanuudet ovat voimassa toistaiseksi.

10:llä on oikeus käyttää tämän sopimuksen puitteissa tuotettua ja Kohteen omissa kanavissaan julkaisemaa sisältöä kaikessa tuotannossaan haluamallaan tavalla mm. 10:n ja Kumppanien sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Kohteella on oikeus hyväksyä 10:n sopimat uudet Kumppanuudet 14 vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon 10:n Kumppanin kanssa solmittavasta tai esimerkiksi verkkopalvelussa jo tilaushetkellä syntyneestä sopimuksesta. Mikäli kohde ei ole määräajassa ilmoittanut kirjallisesti 10:n edustajalle, ettei hyväksy uutta

Kumppania, voi 10 solmia yhteistyötä koskevan sopimuksen tai jatkaa yhteistyötä, mikäli sopimus on jo aiemmin solmittu. Edellä mainitulle Kohteen kieltäytymiselle tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa olla erityisen painava syy. Mikäli Kohde ilmoittaa haluavansa kieltää 10:n tai Kumppanin julkaiseman sisällön, on 10:n viipymättä ryhdyttävä toimiin sen poistamiseksi.
Korvaukset ja palkkiot
Kohde on oikeutettu kunkin Kumppanin tekemän tilauksen yhteydessä vahvistettavaan korvaukseen (alv 0%), jonka Kumppani on maksanut esimerkiksi oikeudesta käyttää markkinoinnissaan Kohdetta ja Kohteen julkaisemaa tai tuottamaa sisältöä.

10 julkaisee palvelussaan tai toimittaa pyynnöstä yhteenvedon kulloinkin voimassa olevista kumppanuuksista ja maksaa toteutuneista Kumppaneiden maksuista Kohteen osuuden viimeistään 60 vuorokauden kuluessa kohteen maksupyynnöstä Kohteen osoittamalle tilille tai Kohteentoimittaman laskun perusteella. Kohde sitoutuu ilmoittamaan valitsemansa korvausten maksutavan, aikataulun ja maksutiedot sekä vastaa niiden oikeellisuudesta.

10 on oikeutettu 10 % välityspalkkioon kumppanuuksien solmimisesta ja maksujen hallinnoinnista sekä suunnitellessaan ja koordinoidessaan kumppanuuksia Kohteen puolesta lisäksi 15 % palvelupalkkioon. Palkkiot lasketaan Kohteen tilauksen mukaisesta arvosta ja vähennetään Kohteen korvauksesta sitä maksettaessa. Kulloinkin voimassa olevat palkkiot julkaistaan näissä ehdoissa ja tarvittaessa tilauksen vahvistamisen yhteydessä.

Muista yhteistyösopimuksista, jotka Kohde tai kolmas osapuoli on solminut 10:n toimittaman tarjouspyynnön tai muun uuden kumppaniliidin perusteella, 10 on oikeutettu laskuttamaan 10 % suosittelupalkkion Kohteelta saatuaan tiedon solmitusta yhteistyöstä. Mikäli solmittu yhteistyö on jatkuva sopimus, suosittelupalkkio lasketaan solmitun yhteistyön ensimmäisen 12 kuukauden arvosta. Tällaiseen laskutettavaan suosittelupalkkioon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä.

Selvyyden vuoksi, 10 on oikeutettu tarjoamaan myös Kumppaneille kumppanuuden hyödyntämiseen liittyviä omia palveluitaan ilman korvausta Kohteelle. Kunkin uuden tilauksen yhteydessä vahvistettava Kohteen palkkio sisältää kaikki Kumppanuuteen kuuluvat oikeudet eikä Kohde ole oikeutettu muihin korvauksiin niihin tai tähän sopimukseen muutoinkaan liittyen.

Sopimuksen mukaista yhteistyötä ei lasketa työsuhteeksi eikä se edellytä sellaista. Kohde on tietoinen ja vastaa kaikista omista veroseuraamuksistaan. 10 ei ole velvollinen suorittamaan sosiaalikuluja tai ennakonpidätystä palkkiosta.
Yleiset urheilun säännöt
Kohde sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia oman lajinsa kilpailusääntöjä, vedonlyöntiin liittyviä ohjeita sekä antidopingsäännöstöjä. Näihin liittyvä todistettu rikkomus, velvollisuuksien vastainen menettely tai käyttäytyminen, joka johtaa kilpailukieltoon, oikeuttaa 10:n purkamaan sopimuksen sekä lopettamaan korvausten maksun heti.
Kilpailukielto ja luottamuksellisuus
Ellei muuta ole nimenomaisesti ja tapauskohtaisesti toisin sovittu, tämä Sopimus ei sisällä kumpaakaan Osapuolta rajoittavaa kilpailukieltoa. Kohteen markkinoinnin ja oikeuksien osalta, kumpikaan Osapuoli ei kuitenkaan saa solmia yhteistyötä toisen Osapuolen sopiman Kumppanin kilpailijan kanssa ilman toisen Osapuolen antamaa erillistä lupaa. Edellä mainittu ei kuitenkaan miltään osin rajoita 10:n tai sen Kumppanien oikeuksia solmia muita henkilöitä, yrityksiä tai kohteita koskevia yhteistyö-, markkinointi- tai muita sopimuksia vapaasti ilman velvollisuutta informoida Kohdetta tai pyytää Kohteelta erillistä lupaa.

Osapuolet pitävät kaikki toistensa ja Kumppanien toimintaan liittyvät ja Sopimuksen mukaista yhteistyötä tehtäessä tietoonsa saaneet asiat luottamuksellisina niin sopimusaikana kuin sen päättymisen jälkeen.
Sovellettava laki
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet 10:n kotipaikan käräjäoikeudessa.


Yhteystiedot
Yhteystiedot näihin ehtoihin liittyviä yhteydenottoja varten ovat seuraavat:

10 Sports Marketing Hub Oy
Helsingin Olympiastadion
Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki
info@10.fi

Still have questions?

Can’t find the answer you’re looking for? Please chat to our friendly team.